Undanta lätta lastbilar från Bonus malus

Sedan det svenska systemet med bonus malus infördes den 1 juli 2018 har fordonsskatten för lätta lastbilar ökat med flera hundra procent. Regeringen och samarbetspartierna har nu lagt fram ett förslag på justering som ytterligare ökar fordonsskatten från och med den 1 april 2021.

I EU har man gjort skillnad på utsläppskraven för personbilar och lätta lastbilar. Det har man inte gjort i Sverige, där lätta lastbilar har samma utsläppskrav som personbilar. I verkligheten är det förstås skillnad på dessa fordonsslag. Lätta lastbilar används framför allt som yrkesredskap av företagare inom skilda verksamheter, såsom bygg-, distributions- och flyttverksamhet. Totalt finns ungefär 600 000 lätta lastbilar i trafik. Utan lätta lastbilar skulle underhåll av järnväg, mat­leveranser och sjuktransporter snabbt avstanna.
Majoriteten av de lätta lastbilarna drivs med diesel. Utbudet av lätta lastbilar som uppfyller reglerna för klimatbonus är fortfarande mycket begränsat. Den styrningseffekt man vill uppnå, att köpare väljer fordon med låga utsläpp framför fordon med högre utsläpp, fungerar inte när det gäller lätta lastbilar. Det finns helt enkelt inte ett tillräckligt utbud av sådana fordon att välja på. Effekten blir i stället att gamla fordon används under en längre tid, eftersom det ger en lägre beskattning. Detta är olyckligt ur flera aspekter. Modernare bilar har bättre säkerhet, renare motorer och en bättre arbetsmiljö för användarna. Snarare än att gagna klimatarbetet riskerar därför bonus malus för lätta lastbilar att motverka sitt syfte.
Företagen i Sverige kämpar just nu med effekterna av pandemin. Regeringen och samarbets­partierna har lämnat omfattande stöd för att undvika konkurser, kapitalförstöring och arbets­löshet. Ändå avser man att brandskatta företagens yrkesredskap. Detta trots en omfattande kritik både från företag och myndigheter. Riksrevisionen framförde så sent som i februari 2020 att bonus malus är ett ineffektivt styrmedel för att minska klimatpåverkan och att det saknas analyser där kostnader ställs mot nytta. Vi tror att de föreslagna skärpningarna av fordons­skatten kommer att leda till att företag slås ut och att människor blir arbetslösa. Vi förstår inte alls logiken i att försvåra företagande mitt under en pandemi.
Vi är helt med på att klimatarbetet ska leda mot de övergripande mål vi som samhälle har föresatt oss. Det finns ingen motsättning i den delen. Vi menar bara att vägen dit måste passera via verkligheten och att det inte finns någon anledning att slå ut företag och arbetstillfällen med en straffskatt som inte fyller sitt syfte. Teknikutvecklingen går snabbt och mycket kan hända på några år. Utan livskraftiga och innovativa företag händer dock sannolikt väldigt lite. Tills det finns realistiska alternativ att tillgodose de samhällsbehov som den lätta lastbilen fyller är den enda rimliga lösningen att undanta lätta lastbilar från bonus malus.

Pontus Thureson
VD Svenska LCV-föreningen
pontus.thureson@branschkansliet.se