Remiss av nytt statligt stöd vid köp av nya lätta ellastbilar och andra ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon

Regeringen föreslår omfattande satsningar i budgetpropositionen för år 2024 för att minska utsläppen. Bland annat förstärks Klimatklivet för att kunna stödja företag och andra verksamheter i hela landet som vill ställa om och minska sina utsläpp, liksom stödet till utbyggnaden av laddinfrastruktur. De nya satsningarna ska också gå till bland annat klimatpremier för tunga och lätta elfordon, en ny skrotningspremie för äldre bilar och till återvätning av våtmarker.

Promemorians huvudsakliga innehåll (publicerade 8 nov, Klimat- och näringslivsdepartementet)
Förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon syftar till att främja introduktionen av mer miljövänliga lastbilar och arbetsmaskiner på marknaden och bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Enligt förordningen får bidrag ges till företag, kommuner och regioner för köp av tunga miljölastbilar, eldrivna arbetsmaskiner och miljöarbetsmaskiner.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2024 aviserat och avsatt medel för ett nytt stöd till lätta ellastbilar (prop. 2023/2024:1 utg.omr. 20 avsnitt 3.22 s. 84). I denna promemoria föreslås att det nya stödet ska införas genom att förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon ändras så att den också omfattar lätta ellastbilar. Det föreslås också ändringar i förordningen med anledning av de ändringar som gjorts i EU:s allmänna gruppundantagsförordning. Det föreslås nya och ändrade ordförklaringar och nya stödnivåer. Det föreslås vidare att stödet ska betalas ut vid ett senare bestämt tillfälle. Dessutom föreslås att beslut om återkrav ska kunna överklagas, vilket medför att sådana beslut blir direkt verkställbara efter att ha vunnit laga kraft.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 januari 2024. Stödnivån för lätta ellastbilar föreslås sänkas över tid genom ändringar i förordningen som träder i kraft den 1 januari 2025 och den 1 juli 2025. Stödet till lätta ellastbilar föreslås fasas ut genom ändringar i förordningen som träder i kraft den 1 oktober 2025. (läs mer nedan)

Ta del av hela remissen här.

Svar på remissen skulle ha inkommit senast 29 november 2023.

Se remissvar här